Algemene voorwaarden

Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. De opdrachtgever kan de cliënt zijn (vanaf 16 jaar) of de wettelijke vertegenwoordiger(s) van een cliënt (<16 jaar);
  • Opdrachtnemer: “Anders kijken naar je kind”, gevestigd te Abcoude. “Anders kijken naar je kind” levert persoonlijke diensten aan particulieren en organisaties. Vertegenwoordigd door: Leonie Aalders, integratieve kindercounselor;
  • Cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer;
  • Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
  • Behandelovereenkomst: een formele aanbieding van werkzaamheden van Anders kijken naar je kind aan de opdrachtgever.
Toepasbaarheid

De voorwaarden maken deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever is overgegaan tot een intakegesprek of eerste sessie. Na deze bijeenkomst tekent de opdrachtgever(s) (en de cliënt tussen 12-16 jaar) de behandelovereenkomst. Dit laat onverlet dat het intakegesprek of eerste sessie onderdeel uitmaakt van de overeenkomst. Indien er geen sprake is van een traject komt de overeenkomst tot stand op het moment dat opdrachtnemer van opdrachtgever de schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van het geven van een (groeps)sessie(s) aan een of meerdere personen.

Behandelovereenkomsten

Alle behandelovereenkomsten gelden voor maximaal 3 maanden, prijswijzigingen voorbehouden. Indien een overeenkomst door de wederpartij wordt aanvaard, heeft deze het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Eventuele afgenomen diensten worden wel in rekening gebracht. 

Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs, al is dat wel het uitgangspunt.

De opdrachtnemer is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomene derden in te schakelen (zie ‘overmacht’).

Verplichting van de opdrachtgever

Opdrachtgever is gehouden alle informatie, zowel schriftelijke als mondelinge, welke opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het opstellen van de behandelovereenkomst en het zorgplan en het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.

Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

Indien afspraken zijn gemaakt over het door opdrachtgever ter beschikkingstellen van materialen, benodigdheden of faciliteiten ten behoeve van de verleende opdracht, dan zal opdrachtgever deze tijdig en volgens afspraak ter beschikking stellen.

De uit een vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde informatie, materialen, benodigdheden of faciliteiten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Geheimhouding

Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden betreffende de informatie die valt onder het beroepsgeheim dan wel de ethische code tot geheimhouding van opdrachtnemer alsmede van informatie die door opdrachtnemer als vertrouwelijk wordt aangemerkt.

Dossiers zijn uitsluitend ter inzage door de counselor en de betreffende cliënt en/of opdrachtgever. Ongeacht wie de dienstverlening betaalt. Inzage kan ook tijdens een persoonlijk contact tussen counselor en cliënt en/of opdrachtgever.

Rapportage aan aan derden betreffende cliënten, kan alleen plaatsvinden na overleg en met schriftelijke toestemming van betrokken cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger.

Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking werd gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen en waarvoor toestemming is verleend. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafrechtprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

Vanuit de Wkkgz is opdrachtnemer verplicht intervisie te volgen om zo de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. Tijdens deze intervisie is opdrachtnemer gerechtigd informatie te delen uit casuïstiek op anonieme basis. Daarnaast volgt opdrachtnemer een specialisatie waardoor zij zaken die binnen, zowel buiten haar mogelijkheden liggen, anoniem bespreekt met opleiders. 

Indien door opdrachtnemer derden worden ingeschakeld (zie ‘overmacht’), gelden de verplichtingen in dit artikel ook voor dezen.

Honorarium, kosten, tarieven

Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht, zoals beoogd in het zorgplan.

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tarieven en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

Het honorarium van de opdrachtnemer is inclusief kosten door opdrachtnemer gemaakt ten behoeve van de opdracht, waaronder ook verstaan worden materialen, huur, voorbereiding en inclusief kosten voor inschakeling van derden tenzij anders overeengekomen.

Indien is overeengekomen dat bepaalde kosten apart gedeclareerd worden aan de opdrachtgever, dan is opdrachtnemer verplicht een verantwoording van bedoelde kosten bij te houden en op verzoek van opdrachtgever ter inzage te stellen.

Voor alle afspraken met bedrijven en particulieren geldt, dat afspraken die niet 24 uur van tevoren worden afgezegd of verschoven, in rekening gebracht kunnen worden.

Betaling

Betaling dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden, vóór de op de factuur vermelde datum.

Indien opdrachtgever niet voor de onder lid 1 bedoelde datum heeft betaald, is de opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste tweemaal heeft aangemaand te betalen, een incassobureau in te schakelen.

Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijk (incasso) kosten, die opdrachtnemer maakt door niet-nakomen door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Reclames en klachten

Klachten met betrekking tot verrichte werkzaamheden of reclames mbt het factuurbedrag worden door opdrachtgever schriftelijk kenbaar gemaakt aan opdrachtnemer binnen 60 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover de opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 60 dagen na de datum van de verrichte dienst, aan opdrachtnemer kenbaar wordt gemaakt.

Reclames als bedoeld hierboven, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

In geval van een gegronde reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebracht honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van de door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Komen opdrachtnemer en opdrachtgever niet overeen, zie dan onderdeel ‘toepasselijk recht’.

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van fouten in de opdracht of door onjuiste informatie door de opdrachtgever of het niet (tijdig) ter beschikking stellen van informatie, materialen of faciliteiten door opdrachtgever.

Leveringstermijn

Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

Opzegging / annulering

Indien naar oordeel van de opdrachtgever dan wel de opdrachtnemer de voortgang van de dienstverlening ernstig wordt belemmerd, kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer na mondeling overleg overeenkomen de verdere opdracht te laten vervallen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld en/of bevestigd.

Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij of zij gehouden aan de opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakt kosten te vergoeden.

De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaarheid verzuim te zijn:

  1. in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
  2. bij faillissement of surseance van betaling van zichzelf dan wel zijn onderneming.
  3. bij liquidatie van zijn bedrijf

De opdrachtnemer heeft in deze gevallen het recht zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen, die van een counselor kan worden verwacht.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door opdrachtgever of cliënt. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor de schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht voor het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van de opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

Overmacht

In geval van ziekte, overlijden of  tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer zal door deze gestreefd worden naar vervanging door een derde. Indien dit niet mogelijk blijkt, ontslaat ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer, van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, (zaak)schade kan doen gelden.

In geval van overmacht zal de opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van de opdrachtnemer af te nemen en haar te vergoeden voor het uitgevoerde gedeelte van de opdracht. 

Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na een jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. 

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter aan welk bevoegd is in de woonplaats van de opdrachtnemer.

Voor zover de werkzaamheden voor de opdracht werkzaamheden betreffen die vallen onder het vakgebied van de beroeporganisatie waarbij de counselor is aangesloten (De NFG, licentie 93330), dan is de counselor gehouden aan de bepalingen van haar beroepsorganisatie tijdens de uitoefening van haar werk. De klachtenregeling van desbetreffende beroepsorganisatie zijn geldig voor zover een eventuele klacht valt onder de werkingssfeer van de klachtenregeling waarop door cliënt of opdrachtgever een beroep wordt gedaan (zie pagina ‘tarieven‘). 

 

Anders kijken naar je kind  l  Leonie Aalders  l  Integratieve kindercoach en -counselor
Kerkgaarde 3, 1391 MB  Abcoude  l  06 – 83 41 36 55
KVK: 76277348   l   Agb praktijk: 90069314   l   Agb persoon: 90110407  l   NFG: 9330  I   RBCZ: 210107R

 

 

 

Anders kijken naar je kind | Leonie Aalders | KvK 76277348
Kerkgaarde 3, 1391 MB  Abcoude | welkom@anderskijkennaarjekind.nl | 06 – 83 41 36 55
Privacyverklaring