Privacy

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Anders kijken naar je Kind neemt de privacy van persoonsgegevens serieus. Ik zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). Anders kijken naar je Kind, gevestigd aan de Kerkgaarde 3 te Abcoude, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS

Anders kijken naar je Kind wordt beheerd door Leonie Aalders. Zij is te bereiken via:

PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK

Anders kijken naar je Kind verwerkt je persoonsgegevens, uitsluitend nadat je deze gegevens zelf hebt verstrekt, bijvoorbeeld bij het inschrijven voor de inspiratie e-mail, een activiteit, het aanvragen van een gratis download, of omdat je het contactformulier hebt ingevuld, informatie hebt aangevraagd over een van mijn producten/diensten en uiteraard als je – door het afnemen van een product of dienst – klant bent geworden van Anders kijken naar je Kind.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk via de website als jij mij deze overhandigt:

 • Voor- en achternaam volwassene
 • E-mailadres volwassene
 • Telefoonnummer volwassene

In geval van specifieke activiteiten en daarvoor relevant:

 • Naam van je kind
 • Leeftijd en geslacht van je kind

In het geval jij of je kind bij mij in behandeling komt, verwerk ik de volgende bijzondere persoonsgegevens van je kind separaat (dus niet via de website):

 • Geboortedatum
 • Adres
 • Ontwikkelingsachtergrond emotioneel, sociaal en fysiek
 • Medicijngebruik
 • Naam en groep school en naam huisartsenpraktijk
 • Naam overige hulpverleners
 • Telefoonnummer van jou en eventuele andere wettelijke vertegenwoordiger van het kind
 • E-mail van jou en eventuele andere wettelijke vertegenwoordiger van het kind
 • Dagelijkse bezigheid en/of beroep van jou en eventuele andere wettelijke vertegenwoordiger van het kind
 • Informatie over jouw gezin van herkomst en die van eventuele andere wettelijke vertegenwoordiger van het kind
BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Ik kan echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat dit toch is gebeurd zonder je toestemming, neem dan contact met me op via welkom@anderskijkennaarjekind.nl, dan verwijder ik deze gegevens.

Indien jij of jouw kind wordt behandeld door Anders kijken naar je kind, dan valt de informatie die jullie in het intakedocument vermelden onder ‘bijzondere persoonsgegevens’. Deze informatie bewaar ik conform de wettelijke bewaartermijnen en op de wettelijke voorgeschreven wijze.

Tot slot is op mijn website een pagina opgenomen speciaal voor kinderen die bij mij in behandeling komen of dit overwegen. Deze pagina is speciaal geschreven en bedoeld voor websitebezoekers jonger dan 12 jaar. Daarnaast is er een pagina geschreven voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar. 

DOEL EN GRONDSLAG

Anders kijken naar je Kind verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Geïnteresseerden: Om je vragen te kunnen beantwoorden (voor- en achternaam, emailadres, telefoonnummer), uitsluitend na actieve aanmelding door jou via mijn contactpagina.
 • Klanten en geïnteresseerden: Verzenden van mijn inspiratie e-mail, een gratis download, uitsluitend na actieve aanmelding door jou. NB: geef je aan dat je van een mailinglijst af wil, dan word je automatisch uitgeschreven en je gegevens verwijderd.
 • Klanten: Om mijn dienstverlening op maat uit te kunnen voeren (voor- en achternaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, naam van je kind, geboortedatum of leeftijd van je kind en bijzondere persoonsgegevens uit het intakedocument en uit de sessies en gesprekken).
 • Klanten: Om je te informeren over wijzigingen en aanvullingen van onze diensten en producten (voor- en achternaam, e-mailadres)
 • Klanten: Anders kijken naar je Kind verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

In alle gevallen geldt dat ik deze gegevens niet langer bewaar dan strikt noodzakelijk. 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Anders kijken naar je Kind neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Bijvoorbeeld het automatisch aannemen of weigeren van klanten door de computer.

COMPUTERPROGRAMMA’S OF -SYSTEMEN

Anders kijken naar je Kind gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Hostnet: hosting en back-ups website, met SSL-certificering voor communicatie via de website en mailverkeer
 • Google Analytics: registreren bezoekers’gedrag’ om website(bezoek) te kunnen optimaliseren, er worden geen gegevens geregistreerd die persoonlijk te herleiden zijn
 • MijnDiad: online dossier-, communicatie- en facturatiesysteem voor de zorgsector voor het beveiligd beheren van de informatie die over cliënten gedeeld wordt
 • Active Campaign: versturen van e-mails over het aangeschafte of aan te schaffen (gratis) product of dienst, informatievoorziening opvoeden.
 • Knab: online bankieren
 • Microsoft Teams: online gesprekken en/of sessies

Met alle partijen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Anders kijken naar je Kind verkoopt jouw gegevens nooit aan derden. Anders kijken naar je Kind en zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, zoals het informeren van andere zorgverleners, bij doorverwijzing, waarneming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien ik mijn kwaliteit van zorg aan jou wil verbeteren kan het zijn dat ik jouw casus anoniem bespreek met collega’s in intercollegiaal consult. Aan al deze voorbeelden gaat jouw schriftelijke toestemming altijd vooraf. 

HOE LANG IK PERSOONSGEGEVENS BEWAAR

Anders kijken naar je Kind bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dat betekent dat geïnteresseerden (niet-klanten) te allen tijde hun gegevens kunnen laten wijzigen of verwijderen. Zo kun je jezelf bijvoorbeeld altijd actief uitschrijven voor de wekelijkse inspiratie e-mail van Anders kijken naar je Kind.

Voor de gegevens die ik bewaar van (oud-)klanten geldt een bewaartermijn van 7 jaar na beëindiging van de samenwerking(wettelijke bewaartermijn) voor de Belastingdienst,En 20 jaar na het bereiken van het 18e levensjaar voor het cliëntendossier. Hierop uitgezonderd zijn eventuele verdere wettelijke verplichtingen in de toekomst die van ons verlangen de gegevens langer te bewaren. Binnen een jaar na het verstrijken van die termijn worden je gegevens uit mijn bestanden verwijderd.

Wil je tijdens onze samenwerking jouw gegevens laten aanpassen, dan kan dit te allen tijde. Wil je, nadat onze samenwerking is afgerond, jouw gegevens direct uit het systeem laten verwijderen, dan wordt dit –op schriftelijk verzoek van de cliënt of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger– direct gedaan. Let op: voor de belastingdienst geldt een bewaartermijn van administratie van 7 jaar, dus je gegevens kunnen pas na verlopen van die termijn uit het boekhoudsysteem worden verwijderd.

Ik kan kindersessies opnemen. Ouders zijn hiervan via de behandelovereenkomst van op de hoogte en het kind via de ouders. Daarnaast vraag ik het kind in de sessie om akkoord voordat ik de opname start. Deze opnames dienen voor reflectie teneinde mijn dienstverlening continu te kunnen blijven verbeteren. Daarnaast dienen zij soms ook voor opleidingsdoeleinden in het kader van mijn specialisatie tot integratieve kindertherapeut. Opnames voor reflectiedoeleinden en aantekeningen worden binnen drie dagen verwijderd. Opnames in het kader voor opleidingsdoeleinden worden uiterlijk binnen vier maanden na afronding van het traject verwijderd. 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Anders kijken naar je Kind gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Anders kijken naar je Kind. Dat kan bijvoorbeeld door je uit te schrijven voor mijn inspiratiemail (automatische verwerking) of door contact met mij op te nemen. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waarover ik beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar welkom@anderskijkennaarjekind.nl. Anders kijken naar je Kind wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht over mijn verwerking van persoonsgegevens in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

HOE IK PERSOONSGEGEVENS BEVEILIG

Anders kijken naar je Kind neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denk aan versleuteling middels een SSL-certificaat op de website. En versleuteling van de computer en telefoon, zodat ook na ontvreemding / verlies gegevens niet zijn uit te lezen. Mocht er sprake zijn van een datalek met mogelijk nadelige gevolgen voor mijn klanten, dan maak ik melding bij zowel de betreffende klant als bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zoals de wet vereist. Leveranciers stellen alles in het werk datalekken te voorkomen, met hen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten, waarin is vastgelegd wanneer en op welke wijze wordt omgegaan met en gecommuniceerd over een mogelijke datalek. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via welkom@anderskijkennaarjekind.nl.

Anders kijken naar je kind | Leonie Aalders | KvK 76277348
Kerkgaarde 3, 1391 MB  Abcoude | welkom@anderskijkennaarjekind.nl | 06 – 83 41 36 55
Privacyverklaring